Využite zľavu až 20 % na letnú barefoot obuv

Reklamácia a záručné podmienky

REKLAMÁCIA TOVARU

 

Potrebujete tovar zakúpený na Bosonôžke reklamovať?

Veľmi nás mrzí, že produkt od Bosonôžky nesplnil plne vaše očakávania. Urobíme všetko preto, aby bol pre vás proces reklamácie maximálne jednoduchý. Vašu reklamáciu vyriešime v čo najkratšom čase. Prosím, prejdite na odkaz nižšie - Reklamačný asistent - a postupujte podľa pokynov. Ďakujeme.

 

REKLAMAČNÝ ASISTENT

 

Akonáhle bola reklamácia zadaná na našej reklamačnej platforme, postupujte, prosím, nasledovne:

    • Tovar očistite a starostlivo zabaľte, nech nedôjde k jeho poškodeniu počas prepravy. Znečistenú obuv na reklamačné riadenie neprijmeme.
    • Do zásielky priložte doklad o kúpe alebo jeho kópiu a informáciu, že tovar reklamujete.
    • Zašlite tovar na našu adresu, využiť môžete štítok Zásielkovňa, ktorý vám zašleme. Stačí prejsť na odkaz vyššie a riadiť sa pokynmi. Ak budete balíček zasielať vami zvoleným dopravcom, odporúčame balík poistiť vo výške ceny obsiahnutého tovaru.
    • Reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie.

 

 

ZÁRUČNÁ DOBA A ŽIVOTNOSŤ VÝROBKU

 

Tento reklamačný poriadok e-shopu www.bosonozka.sk prevádzkovateľ Bosono s.r.o. (ďalej "predávajúci"), slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií vád spotrebného tovaru. Bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z. z.

 

Záručné podmienky 

 

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom a je stanovená na 24 mesiacov. Ako záručný list slúži doklad o kúpe (faktúra). Často sa mylne zamieňajú dva pojmy: záručná doba a životnosť výrobku. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné aj skryté vady tovaru - chyby, ktoré sú nezlučiteľné s funkčnosťou tovaru a jeho úžitkovými vlastnosťami. Za vadu nemožno považovať zmenu vlastností tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku bežného opotrebenia či nesprávneho používania, popr. nesprávneho zásahuKratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

 

 • Prevzatím tovaru kupujúcí výslovne súhlasí so záručnými podmienkami predávajúceho.
 • Kupující je povinný prehliadnuť tovar pri jeho prevzatí.
 • Kupující je povinný reklamovať vady bezodkladne po ich zistení. Reklamácia nemusí byť uznaná v plnom rozsahu, ak tovar bude kupujúcim použitý aj cez jeho vadnosť.
 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu v záručnej lehote 6 mesiacov od prevzatia vecí kupujúcim, za to, že vec pri prevzatí nemá vady. Pokiaľ sa vada vyskytne po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, musí kupujúci preukázať, že vada existovala pri jeho prevzatí.
 • Vadnú vec možno reklamovať v lehote pre uplatnenie práva z vadného plnenia 24 mesiacov od prevzatia vecí.
 • Lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia sa nevzťahuje na tovar predávaný za nižšiu cenu – pokiaľ bola nižšia cena pre túto vadu zjednaná, na opotrebenie veci spôsobené obvyklým užívaním – u použitej veci vada odpovedajúca miere používania alebo opotrebenia, na vadu vyplývajúcu z povahy veci.

 

Reklamácia


V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru. Reklamáciu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.

 

Zákazník nemá právo na vrátenie, opravu, či výmenu tovaru od predávajúceho, ak:

 1. zlým užívaním spôsobil závadu,
 2. tovar skúsil opraviť sám a tým ho zničil,
 3. už tovar nechce napr. kvôli zlej veľkosti, farbe, či kvôli tomu, že mu nevyhovuje,
 4. ak nereklamoval tovar okamžite po zistení závady,
 5. ak je výrobok znehodnotený a opotrebovaný bežným používaním,
 6. tovar bol používaný v podmienkach, ktoré svojou povahou použitia tovaru vylučujú,
 7. vada bola spôsobená živelnou pohromou, poveternostnými vplyvmi, pri nehode alebo násilným poškodením.

 

Upozorňujeme, že barefootová obuv je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam náchylná k mechanickému poškodeniu.

Zároveň vzhľadom na špecifické využitie detskej obuvi (charakter detské chôdze, použitie odrážadiel, kolobežiek, jazdenie na šmykľavke) je obuv veľmi často vystavená mechanickému poškodeniu - okopaniu, odrení, obrúsení podošiev. Táto prípadná mechanická poškodenia nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.

 

Zákazník má právo na výmenu či opravu zakúpeného tovaru, ktorý:

 1. nie je v súlade s popisom,
 2. nie je uspokojivej kvality.

 

Postup reklamácie

 1. Informujte nás o reklamácii pomocou reklamačného asistenta Retino, telefonicky, e-mailom, či písomne, na nižšie uvedených kontaktoch. Ak posielate e-mail, prosíme o uvedenie: vaša adresa, číslo predajného dokladu, typ tovaru a jeho vzor, popis závady. Ďalej potom IBAN, na ktorý by v prípade uznania reklamácie, bola kúpna cena odoslaná.
 2. Odošlite reklamovaný tovar na adresu: E-shop Bosonožka, Křižíkova 68a, Brno 61200. Do zásielky uveďte meno, priezvisko, e-mail a telefonický kontakt, dôvod reklamácie, vašu adresu a doklad (kópiu dokladu) o nadobudnutí reklamovaného tovaru v obchode predávajúceho. Tovar musí byť riadne očistený a suchý, zaslaný v obale, v ktorom nedôjde pri preprave k jeho poškodeniu. Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku.

 

Predávajúci reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie v závislosti od charakteru reklamovanej vady, obvykle do 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcim.

 

 

Adresa pre zasielanie tovaru:

Eshop Bosonožka

Křižíkova 68a

 Brno 61200

ČR